Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

obce Ruda nad Moravou

o znaku, praporu, barvách a razítku obce

a zásadách jejich užívání

 

 

Čl. I

Znak, prapor, barvy a razítko obce

 

 1. Znakem obce je v červeném štítě na stříbrném trojverší s modrým vlnitým břevnem stříbrný listnatý strom se zlatým kmenem provázený dolů do oblouku šesti zlatými hvězdami. V koruně stromu kosmý mlátek šikmo podložený želízkem, obojí modré.

 

 1. Praporem obce je list s poměrem šířky k délce 2 : 3, s tímto popisem: List tvoří čtyři vodorovné pruhy, červený, bílý, modrý a bílý, v poměru 5 : 1 : 1 : 1. Do červeného pruhu vyrůstá bílý listnatý strom se žlutým kmenem provázený dolů do oblouku šesti žlutými šesticípými hvězdami. V koruně stromu kosmý mlátek šikmo podložený želízkem, obojí modré.

 

 1. Barvami obce jsou modrá, bílá (neboli stříbrná), žlutá (neboli zlatá) a červená.

 

 1. Razítkem obce je kulaté pole se znakem obce, vyobrazeným uprostřed, a celým názvem obce, uvedeným po obvodu razítka.

 

 1. Vyobrazení znaku a praporu obce jsou přílohou tohoto oznámení a jsou v originále uschovány na obecním úřadě.

 

 

 

Čl. 2

Užívání znaku obce

 

 1. Pokud není předepsáno užívání státního znaku (§ 2 a následující zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů), může obec, jakož i jí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby užívat znak obce.

 

 1. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem.

 

 1. Svolení k užívání znaku obce vydává zastupitelstvo obce na základě odůvodněné žádosti obsahující barevný nákres a způsob umístění, podané na obecním úřadě.

 

 1. Znak obce lze užívat zpravidla:

a)      v záhlaví významných listin

b)     k vnějšímu označení budov (místností), pokud není předepsáno užívání státního znaku

c)      na orientačních a propagačních tabulích

d)     na některých předmětech  a jiném majetku obce nebo organizací jí založených, řízených nebo spravovaných

e)      na propagačních tiscích a publikacích

f)       na upomínkových předmětech

 

 

 

Čl. III

Užívání praporu obce

 

 1. Pokud není předepsáno užívání státní vlajky, prapor obce užívá obec, její orgány a organizace.

 

 1. Prapor obce lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, vyznaných jednáních a setkáních a dalších událostech, mezinárodního, regionálního i obecního charakteru.

 

 

 

Čl. IV

Užívání razítka obce

 

Pokud není předepsáno užívání úředního razítka s malým státním znakem, může obec v souladu s § 11 odst. 5) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, užívat razítko obce.

 

 

Čl. V

Úplata za užívání obecního znaku

 

Souhlas s užíváním znaku se poskytuje za úplatu, pokud se zastupitelstvo obce neusnese jinak. Výše úplaty je součástí tohoto usnesení.

 

 

Čl. VI

Společná ustanovení

 

Symboly obce lze používat jen v souladu s platnými předpisy, a to vhodným a důstojným způsobem. Nedodržení stanovených podmínek může být postihnuto podle obecně závazných předpisů (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění). Tato OZV č. 1/2006 nabývá účinnosti od 1. 7. 2006.

 

 

Schváleno na zasedání zastupitelstva obce Ruda nad Moravou dne 13. 6. 2006.

 

 

 

 

 

Oldřich Tanert                                                                    Josef Janíček

místostarosta obce                                                       starosta obce