ࡱ> npmsbjbj--4zOO /8@4t$t"(!!!!!!!$ $&<!9!."d!!:,5 t. !D"0t"R'A'5 5 &'[ `!!t"'6 : }dost o poskytnut programov dotace Podpora neziskovch innost vroce 2020 z rozpo tu obce Ruda nad Moravou daje o ~adatelinzev ~adatele (jmno, pYjmen)prvn formaI (datum narozen)DI adresatelefone-mailwww slo tukd bankyseznam oddlo lensk zkladnacelkem:dti (do 18 let):mlde~ (18 a~ 26 let):dospl (nad 26 let):roveH sout~uvete nejvyaa sportovn sout~e vjednotlivch vkovch kategorichdti (do 18 let):mlde~ (18 a~ 26 let):dospl (nad 26 let):daje o statutrnm zstupcijmno, pYjmen, titulfunkceadresatelefone-mail daje o pYedkldan ~dosti el pou~it dotace Popis akce/cyklu akc (cl akce, termn a msto konn, zposob realizace a organiza n zajiatn, clov skupina, atd.)PYedpokldan rozpo et akce v K NkladyPYjmy Vlastn zdrojeRozpo et celkemPo~adovan dotace v K Veaker daje budou zpracovny vsouladu sNaYzenm Evropskho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochran fyzickch osob vsouladu se zpracovnm osobnch dajo. Prohlaen ~adatele: }adatel estn prohlaauje, ~e: nem ke dni podn ~dosti neuhrazen zvazky, ani jin nedoplatky vo i orgnom veYejn sprvy esk republiky (finan n Yady, orgny socilnho zabezpe en), sttnm fondom, zdravotnm pojiaeovnm a vo iobci, v etn organizac obc zYizovanch, se nenachz podle zkona . 182/2006 Sb., o padku a zposobech jeho Yeaen (insolven n zkon), ve znn pozdjach pYedpiso, vpadku a nedoalo vjeho pYpad kpodn insolven nho nvrhu a ani tento nvrh sm nepodal ani nebylo vydno rozhodnut o padku, se nenachz vprocesu zruaen bez prvnho nstupce (napY. likvace, zruaen nebo znik ~ivnostenskho oprvnn), ani nen vprocesu zruaen oprvnn sprvnm nstupcem (napY. slou en, splynut, rozdlen obchodn spole nosti), mu *L` * N P R T n p r v ҽҊ~wkbkVOkVOkbkVOkVOkVOk hdhN IhdhN I5CJaJhN I5CJaJhdhN I5CJaJ hdhxhdhx5CJaJh3/j5CJaJ)h5CJOJPJQJ^JaJnHtH)h5CJOJPJQJ^JaJnHtH)h5CJOJPJQJ^JaJnHtH/hxhx5CJOJPJQJ^JaJnHtH)h-5CJOJPJQJ^JaJnHtH , P hZZd$Ifgd-qkd$$Ifl# $ t06!44 lap ytd$d$Ifa$gdd$a$gdx $da$gdxP R T n p hZd$Ifgd-kd$$Ifl0#H t06!44 lapyt-d$Ifgd6Sp r vhZd$Ifgd6Sd$Ifgd-kd&$$Ifl0#H t06!44 lapyt- vhZd$Ifgd6Sd$Ifgd-kd$$Ifl0#H t06!44 lapyt- vhZd$Ifgd6Sd$Ifgd-kdd$$Ifl0#H t06!44 lapyt- tfXd$Ifgd6Sd$Ifgd-kd$$Ifl@0#H t06!44 lapyt-   : < > @ d f v x z  " 왢왢왢쵎ymhdhI15CJaJhdhI15CJaJh$\5CJaJhdhI1CJaJhN I5CJaJhdhN I5CJaJ hdhI1hdhI15CJaJ hdhxhdhx5CJaJhdhx5CJaJhdhN I5CJaJ hdhN IhdhN I5CJaJ* vhZd$Ifgd6Sd$Ifgd-kd$$Ifl0#H t06!44 lapyt- vhZd$Ifgd6Sd$Ifgd-kdE$$Ifl0#H t06!44 lapyt-  vhZd$Ifgddd$Ifgd-kd$$Ifl0#H t06!44 lapyt-  vhZd$Ifgddd$Ifgd-kd$$Ifl0#H t06!44 lapyt- < > vhZd$Ifgddd$Ifgd-kd"$$Ifl0#H t06!44 lapyt-> @ b d tcUd$Ifgdd$d$Ifa$gddkd$$Ifl 0#H t06!44 lapyt-d f v x vhZd$Ifgd6Sd$Ifgddkdd$$Ifl0#H t06!44 lapyt-x z vhZd$Ifgd6Sd$Ifgd*{kd$$Ifl0#H t06!44 lapyt- vhZd$Ifgd6Sd$Ifgd*{kd$$Ifl0#H t06!44 lapyt- vhZd$Ifgd6Sd$Ifgd*{kdA $$Ifl0#H t06!44 lapyt- " vhhd$Ifgddkd $$Ifl0#H t06!44 lapyt- vhhd$Ifgddkd $$Ifl0#H t06!44 lapyt-  vhhd$Ifgddkd $$Ifl0#H t06!44 lapyt-  0 6 8 : t v * V X Z ^ h p JLĸ˓Ċ~u~u~u~hk5CJaJhVA!h-5CJaJh-5CJaJhe${5CJaJhN I5CJaJ hdhN IhdhN I5CJaJhdhN I5CJaJ hdhj`hdhj`5CJaJ hdhI1hdhI15CJaJhdhI15CJaJh$\5CJaJ+ 6 8 vhhd$Ifgddkd $$Ifl0#H t06!44 lapyt-8 : t ve$d$Ifa$gddkd\ $$Ifl0#H t06!44 lapyt-t v rd$Ifgd6Sd$Ifgddqkd $$Ifl#$ t06+44 lap ytsC vhZd$Ifgd6Sd$Ifgddkd $$Ifl0#H t06+44 lapytsC vhZd$Ifgd6Sd$Ifgddkd!$$Ifl0#H t06+44 lapytsC vhZd$Ifgd6Sd$Ifgddkd$$Ifl0#H t06+44 lapytsC vhZd$Ifgd6Sd$Ifgddkd_$$Ifl0#H t06+44 lapytsC X vee$d$Ifa$gddkd$$Ifl0#H t06+44 lapytsCX Z \ NP}ooaSd$Ifgddd$Ifgdkd$Ifgd-$d$Ifa$gd-qkd$$Ifl#$ t06+44 lap ytdLNPRn~ 468˷׷‘~ri]i]Qhdhe${5CJaJhdhe${5CJaJhe${5CJaJh=sh=s5CJaJ hdh-hdh-5CJaJh-h-CJaJhkCJaJ hdh=shdh=s5CJaJh=sh=sCJaJh-5CJaJhdh=s5CJaJh=s5CJaJ hdhj`hdhj`5CJaJhdh5CJaJPRtffU$d$Ifa$gddd$Ifgd-kd$$$IflJ 0 #d t0644 lapytsCZI;Id$Ifgd-$d$Ifa$gddkd$$Ifl4F #`d  t06  44 lapytd{ZI;Id$Ifgd-$d$Ifa$gddkd|$$Ifl4F # d  t06  44 lapytd{ZI;Id$Ifgd-$d$Ifa$gddkd1$$Ifl4F # d  t06  44 lapytd{68ZII$d$Ifa$gdd{kd$$Ifl4F # d  t06  44 lapytd{8:<vnfn^KKK$ & F7W^7`Wa$gd $a$gd$a$gdUa$a$gd|Ykd$$Ifl0 #d t0644 lapytd{8:<fggiiiiijLlmNnRnTnnnn\oooLpNplppppp.sĹĹķĹ嗌|tih h CJaJhn[CJaJhsCCJaJh0CJaJhEh=+CJaJh=+CJaJhCJaJh|YCJaJh CJaJUh h CJaJh CJaJh CJaJh|Y5CJaJhUaCJaJh7JhUaCJaJh 5CJaJ hdhe${'nebyl soudem nebo sprvnm orgnem ulo~en zkaz innosti nebo zruaeno oprvnn k innosti tkajc se jeho pYedmtu podnikn a/nebo souvisejc sprojektem, na kter m bt dotace poskytovna, vo i nmu (pYpadn, vo i jeho majetku) nen navrhovno ani vedeno Yzen o vkonu soudnho i sprvnho rozhodnut ani navrhovna i provdna exekuce, nem vrejstYku tresto zznam o pravomocnm odsouzen pro trestn in, jeho~ skutkov podstata souvis s jeho pYedmtem podnikn*. }adatel estn prohlaauje, ~e uveden daje jsou pln a pravdiv a ~e nezatajuje ~dn okolnosti dole~it pro posouzen ~dosti. VpYpad neplnch i nepravdivch informac ~adatel bere na vdom, ~e je povinen ihned po prokzn nepravdivosti i neplnosti dajo vrtit poskytnutou dotaci na et Obce Ruda nad Moravou. }adatel o dotaci svm podpisem stvrzuje, ~e byl informovn o zpracovn jeho osobnch dajo za elem poskytnut dotace zrozpo tu obce, a to vsouladu s pYlohou . 5 Pravidel vyhlaench ktomuto dota nmu titulu, tj. Informace o zpracovn osobnch dajo. VpYpad poskytnut dotace, tmto ~adatel vyjadYuje svoj souhlas suveYejnnm VeYejnoprvn smlouvy o poskytnut programov dotace dle povinnost poskytovatele vyplvajcch z 10d zkona . 250/2000 Sb., o rozpo tovch pravidlech zemnch rozpo to. Datum: podpis statutrnho zstupce, raztko * je-li ~adatel prvnickou osobou, tk se prohlaen podle tohoto ustanoven vaech osob, kter jsou jejm statutrnm orgnem nebo obdr~ely plnou moc za elem zastupovn prvnick osoby pro ely podn }dosti o poskytnut dotace zrozpo tu obce a uzavYen a realizaci VeYejnoprvn smlouvy o poskytnut dotace.   Strnka PAGE2 z NUMPAGES3 ghijLlRnLpNppppppp.s2s4s8s:s>s@s dgd $a$gd gd|Y$a$gdUa$a$gd=+$a$gd$ & F7W^7`Wa$gd .s0s4s6s:s6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p28 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N Normln dCJ_HaJmHsHtH JA J Standardn psmo odstavceZi@Z 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu || xMY~ka tabulky7:V0 dp@p 0Odstavec se seznamem$dx^a$CJOJQJaJ66 0Zhlav p#<o!< 0 Zhlav Char CJaJtH 4 @24 0Zpat p#:oA: 0 Zpat Char CJaJtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vߩy$>hkI37%һ[HLO*n{R‚awxJsc"\>1[XՖbL%8\}$R=61s1`(|&ɖn'׿|a^]T Y?[C Kmf~څ-b꘵u}e ESih(S^ z}i6+NN󴻵fKdnu:f+5 ؘïԖހ,9otֻeo@.Ͼ$Ϫ0h݋f۴s;1el\}k14G5Hp>U )4uO eF:(fC쑳#zHy`p~(Bs-i'et># F4Sn&/Tš hpYÁ3h[n1^8K${GuNu{IBad6Y>f+WM:\X)ԁTHedCLe!ʿdR,@0kR]ג҈}J)("QpFl"v1_*P W"6SnqΒ|3fpv4Y)gT`JnNI3R3U~7K#)m qBiDi*6mY& viHE(K&^@]$*+S+65pY M5ʀ?=ˠQr9{mӝMfPʭæ_X]ծ7󽷬Y<+Yi+hei"rkNf.xq^c,>_>:P[| l iG8AL5m:iw#֒ߧ4vќ\ #z ...1 L8.ss !+2;P p  > d x  8 t X P8@ss "#$%&'()*,-./01:<(*1!L# @0( B S ? !$ $0Ptt33;<OPYYhirrss;;RS[\denowxyz&''))77?IJRSA $-CjALQ&z~xJ 8^8`OJQJo( ^`OJQJo( ^ `OJQJo( ^ `OJQJo(x^x`OJQJ^Jo(o H^H`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH-CjALQ&z  ]EXR3 _$ }xdn K =+-602Z%2/,CsC D}FN I@@Ikg=KX99OX@%qwv @4\# fUnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ Calibri;Wingdings?= .Cx Courier NewA$BCambria Math"1:: q0 NqHX $Px2!xx IvaMrzek Oh+'0 px  IvaNormalMrzek2Microsoft Office Word@@[@[ ՜.+,0 hp| HP  Nzev !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=?@ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\^_`abcdfghijkloRoot Entry FtqData >:1TableI"'WordDocument4zSummaryInformation(]DocumentSummaryInformation8eCompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q